Foreningens vedtægter

Her kan du se de gældende vedtægter for Grundejerforeningen Glamsbjergvænge. De blev senest revideret efter generalforsamlingen 2008.

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN GLAMSBJERGVÆNGE stiftet i september 1947

NAVN OG FORMÅL

§1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Glamsbjergvænge og dens hjemsted er Tårnby Kommune.

§2. Foreningens formål er at varetage alle medlemmernes interesse i alle fælles anliggender, at overvåge overholdelsen af de i deklarationerne pålagte forpligtelser, at drage omsorg for vejes og fortoves vedligeholdelse og rengøring, samt påse, at de på matrikelnummeret tinglyste servitutter overholdes, hvilket foreningens bestyrelse uden særlig fuldmagt fra medlemmerne er berettiget til.

§3. Foreningen omfatter alle ejere af parceller udstykket af mtr. 11 br af Tårnby.

KONTINGENT

§4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen hvert år. Det af generalforsamlingen besluttede årskontingent fremgår af det udsendte referat og indbetales til foreningens konti inden udgangen af maj måned. Oplysning om reg.- og kontonummer oplyses i referatet.

§5. Medlemmer, der indtræder i foreningen ved køb af ejendom, hæfter for eventuel gæld til foreningen.

§6. Intet medlem har krav på tilbagebetaling af nogen del af foreningens formue.

§7. Et medlem, der afhænder sin ejendom, er pligtig til straks at give foreningens kasserer underretning herom, samt opgive navn og adresse på den nye ejer. Ved fraflytning uden ejerskifte skal ny adresse anmeldes til bestyrelsen.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

§8. Ethvert medlem skal til stadighed holde det ham tilhørende jordstykke fri for ukrudt, således at dette ikke forplanter sig til naboejendommene. Overholder et medlem ikke denne forpligtelse, har foreningens bestyrelse ret til med 8 dages skriftlig varsel at lade rensning foretage på medlemmets regning. Sker betaling ikke efter 21 dages forløb, kan bestyrelsen lade beløbet inddrive ad retslig vej for medlemmets regning.

§9. Ethvert medlem er pligtig til at holde det ud for hans grund liggende vejareal og fortov i farbar stand (fejet, renset og ryddet for sne i henhold til politivedtægten). De af Tårnby og Københavns kommuner pålagte servitutter for det grønne område langs Bygrænsen skal overholdes.

§10. Klager og henvendelser foreningen vedrørende skal afgives skriftlig til foreningens bestyrelse, der vil behandle klagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Klageren vil i så tilfælde blive underrettet om bestyrelsens beslutning senest 8 dage efter mødet.

GENERALFORSAMLING

§11. Ordinær generalforsamling, som indkaldes skriftlig med 3 ugers varsel, og finder sted hvert års marts måned. Indkaldelsen skal være bilagt revideret regnskab og bestyrelsens forslag til budget. Der indkaldes med følgende dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
Punkt 2: Bestyrelsens beretning.
Punkt 3: Godkendelse af det reviderede regnskab.
Punkt 4: Indkomne forslag.
Punkt 5: Budget og kontingent.
Punkt 6: Valg i henhold til vedtægterne (se §18).
Punkt 7: Eventuelt.

§12. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter skriftligt  ønske herom til bestyrelsen ledsaget af én til generalforsamlingen ønsket dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel og finder sted senest 6 uger efter, at betingelserne for en sådan generalforsamling er opfyldt.

§13. Generalforsamlingen ledes af dirigenten. Hver af grundejerforeningens 40 parceller har to stemmer. Skriftlig afstemning finder sted, hvis mindst 1 stemmeberettidiget forlanger dette. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt som overlades dirigenten.

§14. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger, før den finder sted. Efter at bestyrelsen har gennemgået de indkomne forslag, udsendes de til medlemmerne senest én uge før generalforsamlingen. Forslag, der fremkommer under punkt 7 Eventuelt, kan ikke sættes under afstemning.

§15. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Til generalforsamlingens beslutninger kræves almindelig stemmeflertal.

§16. Til loves vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves, at der skal være mødt een over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer og minst 2/3 af de afgivne stemmer skal være afgivet for et forslag, for at det kan vedtages. Har et mindre antal medlemmer givet møde på generalforsamlingen, skal det fremsatte lovforslag automatisk optages på dagsordenen for en ekstraordinær generalforsamling, såfremt generalforsamlingen da ikke stemmer for, at forslaget skal vente til næste ordinære generalforsamling. Et lovforslag, der således fremsættes for anden gang, er vedtaget, når 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§17. Det påhviler bestyrelsen at udsende et af dirigenten godkendt referat fra generalforsamlingen, der omhandler de trufne beslutninger, valg, budget og kontingent.

BESTYRELSEN

§18. Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer, hvoraf formanden vælges lige år, kasserer vælges ulige år, og sekretær vælges ulige år. Desuden vælges hvert år 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§19. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår midt i en periode, indtræder suppleanten i bestyrelsen, som da konstituerer sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§20. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter de til arbejdets udførelse nødvendige udvalg.

§21. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

REGNSKAB OG ØKONOMI

§22. Bestyrelsen er berettiget til, udover budgettet, at disponere over et af generalforsamlingen fastsat beløb i hver periode mellem 2 generalforsamlinger – til vejreparationer dog det nødvendige beløb. Beslutning skal træffes eenstemmigt af den samlede bestyrelse.

§23. Kassereren forestår regnskabet, modtager kontingent og foretager de nødvendige udbetalinger. Kassereren kan gyldigt kvittere for enhver indbetaling. Kontanter over kr. 200,00 indsættes i en af bestyrelsen angiven bank eller girokonto.

§24. Foreningens årsregnskab, der følger kalenderåret, revideres af de 2 revisorer senest en måned før den ordinære generalforsamling. Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen eller revisionen til enhver tid, hvis de måtte forlange det, kan kontrollere regnskabet.

Således oprindeligt vedtaget af ekstraordinær generalforsamling den 11.10.83 med senere vedtagne ændringer på ordinær generalforsamling den 20.03.86

Sign. J. Børgesen, dirigent

Indeholder også ændring, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29.03.05

sign Ottar Olsen, kasserer.

Addendum
Vedtaget på generalforsamlingen 2008:

Ændring af §11: “som indkaldes skriftlig” ændres til “Indkaldelse til generalforsamlingen vil fremover ske per e-mail samt via grundejerforeningens hjemmeside”. Vedtagelsen blev vedtaget med 6 stemmer for og 0 stemmer imod.

Afskriften af referatet 2008 er udført af Ottar Olsen