Indkaldelse til generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Glamsbjergvænge 

Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.30 

Mødested: Korsvejens Skole, Tårnbyvej 1, 2770 Kastrup, Lokale C12.

Indlevering af forslag til bestyrelsen skal afleveres senest to uger inden generalforsamlingen, dvs. d. 12. marts 2019, enten via foreningens hjemmeside, eller til formanden, Ladbyvej 13.

1. Valg af dirigent, protokolfører samt 2 stemmetællere 

 • Dirigenten kontrollerer hvorvidt generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. vedtægterne. 

2. Bestyrelsens beretning: 

 • Referat fra møder i SGTK
 • Tilstand af vejene i Grundejerforeningen.
 • Vedligeholdelse af grundejernes areal ved fortov.
 • Status på hastighedsdæmpende foranstaltninger.
 • Kontingentbetaling.

3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag:

 • Bestyrelsen foreslår at kontingent hæves til 1000 kr. årligt med henblik på at spare op til kommende vejrenovation, som bestyrelsen vurderer vil blive nødvendigt indenfor de kommende år.

5. Gennemgang og godkendelse af budget 2019 

6. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne

 • Formand ikke på valg.
 • Kasserer på valg: Ottar har overgivet hvervet som kasserer, til Jesper Nielsen, der er villig til genvalg
 • Sekretær på valg – Sigrid er villig til genvalg.
 • Valg af bestyrelsessuppleant:  
 • Valg af Revisor: 
 • Valg af revisorsuppleant  

7. Evt. 

På bestyrelsens vegne: 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Henrik Hansen
Jesper Nielsen  
Sigrid Fangel